Nätverket Naturens rättigheter i Sverige

Nätverket Naturens rättigheter i Sverige arbetar för ett skifte i relationen mellan människa och natur genom det juridiska systemet. Naturens rättigheter handlar om att balansera mänskliga behov med behoven för andra arter och för livet som helhet. Jordens ekosystem och livsformer ses som subjekt med inneboende rättigheter att existera, vilket avspeglas i lagen och därmed i samhällets förvaltning på alla nivåer.

 

 

Var med du också!

Gå med som organisation?

Är du en grupp eller organisation som arbetar aktivt för Naturens rättigheter?

Om du

  • står bakom nätverkets syfte och mål och arbetar aktivt för Naturens rättigheter,
  • utgörs av en grupp på minst två personer och har intentionen att finnas under minst två år,
  • har ett nedskrivet syfte och inriktning,

så kan du vara med i nätverket som en operativ medlem! Hör av dig till pella.thiel@endecocide.se så berättar vi mer om vad det kan innebära.

Se nedan organisationer som idag är nätverkets medlemmar.

Naturens rättigheter i Sverige vill att:

  • Naturens rättigheter erkänns i regeringsformen

Naturens rättigheter inkluderas i regeringsformen, där de grundläggande fri- och rättigheterna fastslås. Staten inrättar en ombudsman för naturen som värnar om naturens rättigheter.

  • FN antar Deklarationen om Moder Jords rättigheter

Deklarationen om Moder Jords rättigheter, som skrevs i Cochabamba, Bolivia år 2010, antas av FN:s generalförsamling som komplement till Deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

  • Ekocid blir ett internationellt brott 

Allvarlig förlust, skada eller förstörelse av ekosystem, ekocid, blir ett internationellt brott inom ramen för Romstadgan, möjligt att åtala vid Internationella Brottsmålsdomstolen.

Aktörer

Det är vi som utgör Nätverket Naturens rättigheter i Sverige.

Lodyn

Lodyn är en tankesmedja och förening som verkar för att hela och fördjupa relationen mellan människan och Jorden, vårt hem. I vårt arbete integrerar vi ekologi, psykologi, filosofi, konst, andlighet och politisk samhällsförändring. Lodyn har arbetat med Naturens rättigheter sedan 2013. Vi har ett särskilt fokus på frågans filosofiska och psykologiska möjligheter, hur Naturens rättigheter har potential att generera och spegla en ny världsbild och en förnyad relation till resten av naturen som levande subjekt. Läs mer

Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna arbetar tillsammans med rörelser i Latinamerika för en global omfördelning av makt och resurser för att nå en rättvis och hållbar värld. I Latinamerika stödjer vi bl.a. urfolksrörelser som lyckats påverka så att naturen nu har juridiska rättigheter i Ecuador och Bolivia. Nu är det Sveriges tur! Välkommen att engagera dig i vår temagrupp: Buen Vivir och Naturens rättigheter som jobbar med dessa frågor. Läs mer

 

Naturens Rättigheter Göteborg

Naturens Rättigheter Göteborg är ett nätverk av aktörer som arbetar med frågan på lokal nivå genom att arrangera föreläsningar och workshops till civilsamhället, lokalpolitiker och andra strategiska aktörer. Vi har som mål att få fler i Göteborg att förstå frågan, utbilda fler ambassadörer samt stötta det nationella nätverkets målsättningar. Intresserad av att haka på? Läs mer om oss här.

Med stöd från Världsnaturfonden WWF.

End Ecocide Sweden

End Ecocide Sweden arbetar med att sprida idén om en internationell ekocidlagstiftning och med att sammanföra aktörer som kan arbeta för att detta förverkligas. Vi arbetar bl a med att lyfta frågan inom svenskt näringsliv och inom akademin. Vi samarbetar med Polly Higgins och är en del av det globala nätverket End Ecocide on Earth.

Läs mer

Swedish Earth Right Lawyers

SERL (Swedish Earth Rights Lawyers) är ett nätverk för jurister och andra som vill arbeta med Naturens rättigheter ur ett juridiskt perspektiv. Några av de frågor som nätverket arbetar med är hur Naturens rättigheter kan införlivas i svensk lag, vilken lagstiftning som redan är i linje med Naturens rättigheter, internationell rätt avseende Naturens rättigheter och att samla juridisk information avseende Naturens rättigheter. Kontakta gärna Pia Björstrand om du vill veta mer (pia.bjorstrand@hotmail.com), eller gå med i Facebookgruppen.

Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande tillsammans med folkrörelser i det globala Syd. Vår vision är en värld där det råder rättvis fred och där vi hushållar med jordens resurser. Skolans samarbetsorganisationer inom urfolksrörelsen i Ecuador uppmärksammade Färnebo på frågan om naturens rättigheter redan 2010. Detta ledde till att vi sedan hösten 2018 anordnar kurser om naturens rättigheter och att vi ställt oss bakom kravet att tillerkänna naturen rättigheter.
https://farnebo.se/